دارای سالن نشیمن و یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب

نمای رو به حرم