دارای سالن نشیمن و یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب

پراکندگی این واحدها در طبقات سوم تا پانزدهم می باشد و در هر طبقه یک باب سوئیت سلام موجود است.

نمای رو به حرم