سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو یا کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.